Arhivă pentru porci

Ajutor european pentru bunăstarea porcilor

Posted in INFO UTILE with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Crescătorii de porci din România vor primi în premieră în acest an ajutorul pentru bunăstarea animalelor din fonduri europene, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), şi nu din bugetul Ministerului Agriculturii. Ministerul a apelat la această măsură deoarece bugetul de stat nu ar fi putut susţine o astfel de alocare, potrivit unui comunicat al instituţiei. Măsura nu vizează însă şi sectorul avicol, care nu a primit încă aprobarea de la Comisia Europeană. Crescătorii de păsări speră totuşi ca problema să fie rezolvată cât mai repede, astfel încât aceştia să fie incluşi în schema de ajutor cel mai probabil în jurul datei de 15 octombrie, după cum afirmă Ilie Van, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări (UCPR).

Cine poate primi bani

Ministerul Agriculturii a lansat, începând cu data de 16 iulie, sesiunea de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine – din cadrul PNDR. Beneficiarii măsurii sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A (n.r. – exploataţii de tip gospodăresc care vând animale) specifice sectorului de creştere a porcinelor. Măsura este finanţată prin Axa 2 a PNDR 2007-2013, care beneficiază de o alocare financiară pentru întreaga perioadă de 154,8 milioane euro.
Anul trecut, crescătorii de porci au primit un ajutor pentru bunăstare de circa 320 milioane lei, afirmă Tudor Stanca, director executiv al Patronatului Român al Cărnii de Porc, în timp ce în acest an au fost alocate deja circa 235 milioane lei, sumă la care se vor adăuga fondurile ce vor veni prin intermediul PNDR. În ce priveşte sectorul avicol, acesta a beneficiat în 2011 de un ajutor pentru bunăstare de peste 300 milioane lei, conform datelor UCPR.

ARGEȘUL DE NORD

Fermă de porci pe bani europeni

Posted in Fonduri europene with tags , , on mai 11, 2012 by argesuldenord

Finanţarea este de 50% din valoarea eligibilă a proiectului. Un complex de îngrăşare a porcinelor poate genera anual venituri de peste un milion de euro, în timp ce cheltuielile urcă până la 700.000 euro. Construirea unui complex de îngrăşare a porcinelor este finanţată prin Măsura 121 – Modernizarea exploataţiillor agricole. Pentru a demara o astfel de investiţie, a cărei valoare este estimată la aproximativ 750.000 euro, solicitantul trebuie să fie înregistrat ca societate comercială, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială cu capital 100% privat. Sunt însă acceptate şi persoanele fizice, cu condiţia să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. Totodată, cine vrea să-şi deschidă o fermă de îngrăşare a porcilor pe bani europeni trebuie să aibă pregătire profesională în domeniu. În caz contrar, trebuie să se angajeze că va urma cursuri de specializare până la finalizarea investiţiei (în cel mult trei ani). Dacă solicitantul nu este o firmă nou-înfiinţată, atunci este obligatoriu să fi înregistrat profit în anul precedent, iar la momentul depunerii proiectului să nu fie în dificultate. Foarte important este ca terenul pe care se realizează investiţia să fie în proprietatea solicitantului sau să existe un contract de comodat între acesta şi proprietar pe o durată de minimum 8 ani.

Porci crescuţi la standarde europene

Investiţia presupune cumpărarea porcilor de la furnizori autorizaţi, la o greutate medie de 25-30 kilograme, şi îngrăşarea lor până la aproximativ 100-110 kilograme în vederea comercializării lor către diverse abatoare. În decursul unui an se realizează câte trei cicluri de producţie a câte 120 zile, incluzând şi perioada de dezinfectare, care se desfăşoară după depopularea halelor. Întreţinerea se face în boxe comune, dimensionate în funcţie de grupa de greutate a porcinelor şi dotate cu sistem automat de adăpare şi furajare, cu spaţiu separat pentru odihnă şi sistem de evacuare a dejecţiilor. În timpul verii, se asigură ventilaţie automată, cât şi naturală. Fiecărui animal i se va asigura o suprafaţă utilă de minimum 0,8 metri pătraţi. Ferma mai poate avea bucătărie furajeră, staţie de epurare sau puţ forat.

Amortizare în maximum 3 ani!

Valoarea investiţiei într-o fermă de creştere a porcinelor ajunge până la 750.000 euro, potrivit firmelor de consultanţă. Fondurile europene pot acoperi 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu pot depăşi plafonul de un milion de euro. Dacă ferma este amplasată într-o zonă defavorizată sau dacă beneficiarul are sub 40 ani, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10%, respectiv 5%. Cheltuielile neeligibile, în care este inclusă şi taxa pe valoare adăugată (TVA), vor fi acoperite în întregime de către beneficiar. Investiţia va putea fi recuperată în maximum 3 ani, ferma generând un profit anual de 360.000 euro. De exemplu, pentru un ciclu de producţie cu 2.000 porci, cheltuielile de achiziţie, cele cu furajele plus alte cheltuieli se vor ridica la nivelul unui an la aproximativ 710.000 euro. În acelaşi timp, sumele din vânzări, de 870.000 euro, la care se adaugă subvenţii de la stat de 200.000 euro anual, vor sălta veniturile fermei la peste 1.000.000 euro.

Sfaturi

Pentru ca proiectul să obţină un punctaj mai mare, este recomandat ca exploataţia agricolă să aibă acţionar unic, bărbat sub 40 ani sau femeie, indiferent de vârstă. De asemenea, este indicat ca proiectul să presupună creşterea animalelor în sistem ecologic sau să includă investiţii pentru procesarea produselor agricole. Rezultatul procesării poate fi utilizat în cadrul fermei sau pentru comercializare.

Cheltuieli neeligibile

Dacă prin programul de preaderare SAPARD achiziţia porcinelor era considerată cheltuială eligibilă, acordându-se finanţare în acest sens, în prezent, situaţia s-a schimbat. Sumele nerambursabile se acordă exclusiv pentru ridicarea construcţiei şi pentru realizarea lucrărilor aferente, precum şi pentru achiziţionarea utilajelor agricole necesare. Taxa pe valoare adăugată este considerată cheltuială neeligibilă şi trebuie suportată de către beneficiar. În plus, nici terenul pe care va fi amplasată ferma nu poate fi finanţat prin bani europeni. Acte la dosar: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere sau Declaraţia de inactivitate; actul de proprietate asupra terenului pe care vor fi realizate investiţiile, la care se vor anexa planul urbanistic zonal semnat şi ştampilat de primăria locală, plan de situaţie şi extras de carte funciară; certificat de urbanism; adeverinţă de mediu; nota de constatare privind echipamentele; declaraţia privind angajamentul de cofinanţare; cazier fiscal, certificate fiscale; adeverinţa DSVSA, notificare de la Direcţia de Sănătate Publică; act constitutiv societate comercială, microîntreprindere, PFA.
La ce uşi batem: firma de consultanţă; Direcţia Agricolă; Agenţia de Mediu; Direcţia Sanitar-Veterinară; Administraţia Financiară; Direcţia Sănătate Publică; primărie; Agenţia pentru Gospodărirea Apelor; Agenţia de Plăţi; banca.
Paşi de urmat: alegerea firmei de consultanţă; alegerea proiectantului; întocmirea proiectului tehnic şi a dosarului de finanţare; depunerea dosarului la Oficiul Judeţean de Plăţi; evaluarea şi punctarea dosarului; încheierea contractului de finanţare; implementarea proiectului – realizarea efectivă a investiţiei, cu bani pentru cofinanţare, împrumutaţi, dacă este cazul, de la bancă.
TelVerde pentru sesizarea dificultăţilor de accesare a fondurilor europene: 0800/800644.

Eva ADAM