Arhivă pentru ion dumitrescu

DREPT LA REPLICĂ

Posted in Pagina cititorului with tags , , , , on februarie 26, 2011 by argesuldenord

Am primit la redacţie un material pe care îl publicăm în virtutea dreptului legal la replică. Am considerat că acesta poate aduce completări şi precizări pentru înţelegerea corectă a unei situaţii prezentate anterior în ziarul nostru, astfel că îl redăm integral pentru corecta informare a cititorilor. Precizăm că opiniile exprimate aparţin autorului, care ne-a prezentat şi un dosar cu probe.

Stimată redacţie,

Mă numesc Dumitrescu Ion, din com. Valea Iaşului, jud. Argeş, consilier local PRM la al treilea mandat. Referitor la un articol publicat în ARGEŞUL DE NORD, vă mărturisesc că orgoliul personal îmi spune că, decât în ultimul mandat în genunchi, mai bine fără mandat în Consiliul Local, dar în picioare. Am fost fondatorul acestei organizaţii PRM în com. Valea Iaşului, cu carnet 901 din 20.01.1998, am fost şi rămân un naţionalist convins, pentru care nu cred că s-a născut cineva să mă convingă să gândesc ca el şi nici Constituţia României nu-mi impune.
Dumneavoastră, stimată redacţie, aţi fost informată de contradicţiile din Consiliul Local Valea Iaşului cu primarul în funcţie, ultimul mohican PRM din judeţul Argeş pe care l-am avut. Am votat toate proiectele de hotărâre propuse de primarul Barbu Nicolae care sunt în avantajul comunităţii, şi mai puţin pe cele pe care eu am crezut că sunt în favoarea unui grup sau în favoarea unei persoane, precum şi pe cele care sfidau regula financiară de bun simţ, întrucât o cheltuială se face dacă este economică, eficientă şi oportună, şi nu dacă primarul a dorit să creeze cuiva vreun avantaj prin proiectul de hotărâre propus.
Vă dau câteva exemple:
– nu am fost de acord cu proiectul de hotărâre de a da ajutoare sociale lunare din banii publici persoanelor care au vârsta de pensionare şi nu au pensie;
– nu am fost de acord cu acordarea sumei de 11 lei pentru fiecare salariat pentru norma de hrană;
– nu am fost de acord cu acordarea sumei de 1.000 lei pentru ţinuta salariaţilor;
– nu am fost de acord cu încălcarea Legii nr. 161/2003 privind incompatibilitatea dintre primarul Barbu Nicolae şi soţia sa, Barbu Nicoleta.
Contradicţiile dintre noi au început în anul 2007 când, de dragul de a atrage investiţii, primarul Barbu Nicolae a propus un proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de 176.980 mp din izlazul comunal Valea Uleului la solicitarea scrisă nr. 1912/30.05.2007 a numitului Ciuciu George în calitate de reprezentant al SC SERVINVEST STAR INDUSTRIES SRL, proiect pe care nu l-am votat, întrucât nu exista acordul locatarilor com. Valea Iaşului pentru înstrăinarea acestui teren, însă am aprobat proiectul de hotărâre privind organizarea unui referendum local pentru vânzarea suprafeţei arătate. Rezultatul referendumului nu a fost validat, întrucât nu s-au prezentat la urne cel puţin 51% din cetăţenii cu drept de vot.
Curiozitatea cea mare este următoarea: prin notificarea nr. 2/20.08.2007, acelaşi Ciuciu George solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru 25 ha în com. Valea Iaşului în numele unei anume Triaire Ligia (deci ulterior cererii prin care solicitase cumpărarea celor 17,69 ha din izlazul Valea Uleului). Oare la data de 30.05.2007, când a solicitat cumpărarea terenului, nu ştia cine este proprietar? Întrucât cererea de reconstituire a dreptului de proprietate i-a fost respinsă de Comisia Locală de Fond Funciar Valea Iaşului prin hotărârea nr. 7/02.09.2008, “motivat de faptul că actele depuse nu dovedesc dreptul de proprietate”, numitul Ciuciu George a formulat, în numele d-nei Triaire Ligia, la Judecătoria Piteşti, cerere de chemare în judecată a Comisiei Locale de Fond Funciar Valea Iaşului, solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige comisia să-i reconstituie dreptul de proprietate pe cele 25 ha solicitate. Deşi nu era competentă teritorial să se pronunţe, Judecătoria Piteşti, după numai trei înfăţişări, l-a făcut proprietar pe Ciuciu George!
Trebuie să menţionez că Ciuciu George a cumpărat drepturile litigioase de la Triaire Ligia, moştenitoarea lui Oscar Schwaitzer, la Judecătoria Piteşti neprezentând niciun act din care să rezulte că are vreun drept de proprietate asupra suprafeţei de 25 ha solicitate. Abia în recurs Ciuciu George a prezentat instanţei o simplă adeverinţă ce poartă numărul 620/12.05.2000 semnată de fostul primar Iacobescu Valeriu, copie ce nu se găseşte în arhiva primăriei, iar originalul este de negăsit pentru a fi expertizat, astfel încât să se înlăture orice suspiciune de fals. Vă informez că niciun consilier local nu a avut cunoştinţă de acest proces decât după darea de către Tribunalul Argeş a deciziei de casare şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Curtea de Argeş, deci undeva prin luna iulie 2009 am luat noi, consilierii, la cunoştinţă de acest proces.
Fac precizarea că recursul a fost promovat şi susţinut în faţa Tribunalului de către doamna consilier juridic Eugenia Ţiţei (recurs contrasemnat şi de primarul Barbu Nicolae), care a invocat din nou, printre altele, ca şi motiv de casare a sentinţei pronunţată de Judecătoria Piteşti, excepţia necompetenţei teritoriale a acesteia, pe care o mai invocase anterior prin întâmpinarea depusă la fondul cauzei (şi aceea semnată de primarul Barbu Nicolae), excepţie la care, în mod cu totul inexplicabil, primarul Barbu Nicolae şi secretarul Nedea Gheorghe au renunţat prin adresa din 08.01.2009 transmisă Judecătoriei Piteşti şi au lăsat la aprecierea instanţei modul de soluţionare a cauzei, deşi această excepţie putea să le asigure câştigarea cauzei în faţa Judecătoriei Piteşti.
Eu, aflând de această situaţie, am trecut pe la Primăria Valea Iaşului să mă conving dacă în Registrul Agricol din anul 1948 figurează înscrisă o persoană pe numele Oscar Schwaitzer, registru care nu era la agentul agricol, deşi era singurul registru al satului Valea Uleului din 1948, ci era ţinut de secretarul Nedea Gheorghe. Acesta, la solicitarea mea, mi l-a arătat, iar eu am văzut mai multe nereguli la fila din registrul agricol unde era scris numele Oscar Schwaitzer, respectiv colţul din stânga sus al filei de registru unde trebuia să fie înscris numărul casei era rupt, numele de Oscar Schwaitzer prezenta ştersături, îngroşări, era tăiat cu roşu, erau îngroşate cifrele pe anumite coloane, cu excepţia a două rubrici unde se vedea clar că nu se intervenise. Am discutat despre aceste aspecte cu diverse persoane, iar când a aflat dl. primar Barbu Nicolae că am solicitat registrul agricol fără să-i cer lui permisiunea, s-a arătat foarte deranjat. Oare de ce? – se pune întrebarea. Nu aveam voie, în calitate de consilier local, să văd un registru agricol, în prezenţa secretarului şi a agentului agricol?
Întrucât procesul continua la Judecătoria Curtea de Argeş şi existau dubii privind înscrierea numelui de Oscar Schwaitzer în registrul agricol din 1948, d-na consilier juridic Eugenia Ţiţei, la îndrumarea d-nei ing. Oancea Elena şi a d-nei Dina Gabriela din cadrul Biroului Agricol al primăriei, a solicitat Arhivelor Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, copie de pe Recensământul agricol al populaţiei, proprietăţilor şi exploataţiilor agricole din satul Valea Uleului din ianuarie 1948 (d-na ing. Oancea Elena şi d-na Dina Gabriela având o vechime mai mare în primărie, ştiau că în 1948 s-a făcut un recensământ). Răspunsul dat de Arhivele Naţionale Istorice Centrale prin adresa nr. 18490/09.11.2009 este următorul: “… vă facem cunoscut că s-au cercetat borderourile de la Recensământul din 1948 pe care le avem în păstrare de la comuna Valea Iaşului, sat Valea Uleului, plasa Curtea de Argeş şi s-a constatat că nu figurează Schwaitzer A. Oscar”.
Nici acum nu pot să uit cât de contrariate erau d-nele Oancea Elena şi Dina Gabriela (ambele funcţionari în cadrul Biroului Agricol din primărie) de apariţia în registrul agricol din 1948 a numelui de Oscar Schwaitzer, întrucât dânsele susţineau că s-au uitat de mai multe ori în acest registru, deoarece au avut de rezolvat cererile depuse de cetăţeni la legile proprietăţii. Ultima dată spuneau că s-au uitat prin luna iulie 2009, până să plece în concediu d-na Dina, şi niciodată nu au văzut acest nume înscris în registrul agricol. Luând act de această situaţie, eu împreună cu colegul de partid Zinca Ristea şi dl. viceprimar Olărescu Marian am luat iniţiativa de salvare a acestei suprafeţe din izlazul comunal Valea Uleului şi ne-am adresat organelor de cercetare penală, sesizând un eventual fals în registrul agricol. Am contestat adresa nr. 840/05.03.2009 prin care se arăta de primarul Barbu şi secretarul Nedea că nu se cunoaşte “prin ce act s-a preluat terenul fosta proprietate a lui Oscar Schwaitzer situat în satul Valea Uleului” şi adresa nr. 2952/04.08.2009, prin care cei doi semnatari menţionaţi anterior arată că “Proprietatea autorului dvs. nu a fost revendicată de alte persoane…”. Practic, primarul şi secretarul, prin cele două adrese, nu au făcut altceva decât să-i confirme proprietatea numitului Ciuciu George. S-o fi făcut oare inconştient, sau?!?…
Prezentând aceste acte organului de cercetare penală şi o copie la Judecătoria Curtea de Argeş, s-a reuşit la a treia înfăţişare în rejudecare, suspendarea procesului de retrocedare până la soluţionarea de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş a plângerilor penale ce au fost formulate în legătură cu eventualele infracţiuni de fals sau favorizare a numitului Ciuciu George. Registrul agricol original din 1948 este la organul de cercetare penală, asupra lui făcându-se deja două expertize (una la Bucureşti şi una la Braşov), expertize care relevă faptul că la poziţia de rol agricol a numitului Oscar Schwaitzer s-a intervenit mecanic, s-a intervenit şi la total pagină şi report, nu este modificat centralizatorul registrului agricol, care este mai mic cu 10 ha faţă dereportul însumat al tuturor filelor din registru.
Întrucât asupra d-nei consilier juridic am constatat că se fac presiuni, pentru susţinerea acestei cauze, printr-un proiect de hotărâre iniţiat de dl. Zinca Ristea s-a propus a se aproba angajarea unui avocat. Întrucât proiectul de hotărâre a fost avizat pentru legalitate de dl. ex-secretar Nedea Gheorghe, acesta a fost aprobat cu 11 voturi din 11. Acelaşi domn ex-secretar Nedea Gheorghe a refuzat însă să contrasemneze pentru legalitate hotărârea adoptată de Consiliul Local, motivând că primăria are jurist. În declaraţia pe care a dat-o organelor de cercetare penală, secretarul Nedea Gheorghe a recunoscut că el a îngroşat scrisul la poziţa de rol a numitului Oscar Schwaitzer pe motiv că nu se mai vedea. Ciudat este faptul că cifrele din cele două rubrici asupra cărora nu s-a intervenit mecanic, aşa cum reiese din expertizele efectiuate, se văd foarte bine, deşi sunt scrise cu cerneala originală din 1948! Ba mai mult, tot din expertiza efectuată la Braşov rezultă că în locul unde este scris în prezent Oscar Schwaitzer se văd două umbre a două litere, “M” şi o altă literă care, la fel de ciudat nu se regăsesc în conţinutul numelui Oscar Schwaitzer. Ceea ce o fi scris înainte sub numele de Oscar Schwaitzer rămâne să stabilească organele de urmărire penală!!!
Se pune întrebarea: care a fost de fapt scopul de a nu contrasemna hotărârea secretarul comunei Nedea Gheorghe şi de ce primarul Barbu Nicolae nu a făcut demersuri pentru punerea în aplicare a hotărârii de angajare a unui avocat adoptată de toţi cei 11 consilieri? De ce nu s-a adresat Instituţiei Prefectului pentru a găsi o soluţie de punere în aplicare a acestei hotărâri sau de revocare a sa dacă într-adevăr o considera ilegală? De ce atunci când se punea întrebarea dacă viceprimarul Olărescu Marian se afla sau nu în stare de incompatibilitate a solicitat punctul de vedere al Prefecturii, iar cu privire la această hotărâre nu a întrebat nimic?
Întrucât nu sunt un om care cedează la prima presiune, din banii mei personali şi ai d-lui viceprimar Olărescu Marian am achitat onorariul unui avocat în valoare de 3.600 lei, pentru care există factura cu nr. 45/14.01.2010, pentru susţinerea în cauza penală şi am plătit onorariu de expert în valoare de 1.500 lei pentru expertizarea registrului agricol. Făcând o retrospectivă a evenimentelor, nu pot să nu-mi amintesc cum primarul în funcţie Barbu Nicolae îmi spunea prin 2008 că Ciuciu George s-ar fi exprimat că dacă nu am fost de acord să-i vindem de bunăvoie terenul din izlazul comunal Valea Uleului când l-a solicitat în 2007, o să ni-l ia pe alte căi, chiar prin Hotărâre de Guvern. Să fie adevărat oare ce mi-a spus atunci primarul, nu numai mie, ci şi altor persoane, sau Ciuciu George nu o fi spus niciodată aşa ceva? Deocamdată este un mister, rămâne ca timpul să dovedească dacă Ciuciu George va putea prezenta instanţei de judecată documente viabile, de necombătut, privind dreptul de proprietate ce-l pretinde asupra izlazului nostru, al comunei.
Sper ca organele de urmărire penală şi DNA – Centrul Teritorial Piteşti să facă lumină în cazul privind izlazul de la Valea Uleului. Mă întreb: pot fi acuzat eu şi colegul de partid Zinca Ristea de organizaţia PRM Valea Iaşului de instigare şi neloialitate faţă de primarul Barbu Nicolae, de s-a procedat la excluderea noastră din partid şi retragerea sprijinului politic (lesne de înţeles, la propunerea d-lui primar Barbu Nicolae)?
Pe această cale, atât eu cât şi colegul Zinca Ristea dorim să cerem scuze public electoratului din com. Valea Iaşului care a votat lista PRM.

Dumitrescu Ion

“Vulturii” peremişti din Valea Iaşului se sfâşie pentru putere

Posted in rural with tags , , , on decembrie 27, 2010 by argesuldenord

În cea de a doua duminică a lunii decembrie, adunarea generală a organizaţiei a decis prin vot excluderea din PRM a consilierilor locali Ion Dumitrescu şi Viorel Zinca. Decizia radicală a fost adoptată la propunerea liderului, nimeni altul decât primarul Nicolae Barbu, reales la conducere în 31 ianuarie. Războiul mocnit dintre părţi, care durează de ani de zile, manifestat prin acuzaţii dure atât în legislativul local, cât şi în afara lui, s-a dat pe faţă şi pare să fi luat un curs greu de controlat.

“Fereşte-mă, Doamne, de colegii de partid!”

Ion Dumitrescu a fost cel care l-a adus în PRM pe Nicolae Barbu, în care a văzut, ca lider, omul potrivit să-i ia locul primarului pesedist Valeriu Iacobescu. După alegerile din 2000, neofitul a ajuns viceprimar, dar şi-a luat revanşa 4 ani mai târziu. Fostul primar s-a ales cu o condamnare cu suspendare şi a pierdut şi mandatul de consilier local, datorită necruţătorului şi justiţiarului lider PRM Ion Dumitrescu, care l-a dat în judecată pentru că-şi vânduse lui însuşi maşina primăriei. Condamnarea a marcat un sfârşit fără glorie a carierei politice a lui Iacobescu.
Consilierul local Dumitrescu şi-a câştigat o faimă de dur, însă a constatat destul de repede că omul lui, primarul Nicolae Barbu, în ciuda aparenţelor, nu era dispus să joace rolul de marionetă. Cei care cunosc situaţia din interior spun că aşa s-a născut conflictul dintre cei doi. Reacţia a fost pe măsura dezamăgirii: ca preşedinte al Comisiei Economice din legislativ, acesta a început să-i blocheze primarului proiectele de hotărâri tocmai când îi era lumea mai dragă. Timp de doi ani, Barbu a fost nevoit să-şi roadă unghiile, dar n-a stat cu mâinile în sân. “M-a lucrat cu Mînzînă!”, spunea mai apoi Ion Dumitrescu, după ce a pierdut prin alegeri şefia PRM Valea Iaşului. Prăpastia dintre foştii prieteni s-a adâncit, mai ales după ce Benone Lazăr a cerut pământ în izlazul de la Valea Uleului pentru a construi cantonament şi bază sportivă pentru FC Internaţional Curtea de Argeş.
Atunci, Dumitrescu şi-a mai câştigat un aliat, pe Viorel Zinca, ales local din zonă, erijat în apărătorul păşunii în suprafaţă de vreo 20 ha. Pentru că intuise posibilitatea de a aduce sume suplimentare la buget prin concesionarea celor 2 ha cerute de Lazăr, primarul Barbu s-a trezit în faţa unei revolte a riveranilor. Argumentele sale, inclusiv acela că era destul pentru “văcuţele” oamenilor, n-a avut ecoul scontat. Colegii de partid Dumitrescu şi Zinca au fost acuzaţi de incitare a proprietarilor de animale. Acestora li s-a adăugat liderul liberal Constantin Ştefănescu, omul cu care s-a confruntat în turul doi al alegerilor locale din 2008. La nivelul Consiliului Local, PRM Valea Iaşului s-a scindat, situaţie perpetuată şi după ce Barbu a câştigat al doilea mandat de primar. Astfel, fiecare tabără se putea considera îndreptăţită să spună “Fereşte-mă, Doamne, de colegii de partid!”

Acuzaţii peste acuzaţii

După ultimele alegeri locale, la Valea Iaşului, PRM a luat postul de primar şi numai 3 locuri de consilieri locali.
A fost o victorie, aparent, fără glorie… Nicolae Barbu a fost acuzat de trecere în barca PSD, după ce a impus alegerea ca viceprimar a lui Marian Olărescu. Referendumul pentru hotărârea aprobării vânzării unei părţi din izlazuri n-a fost validat. Prin negocieri s-a ajuns însă la concesionarea a 2 ha pentru Lazăr şi la vânzarea unei suprafeţe egale, cu condiţia asfaltării drumului din zonă, realizată parţial luna trecută. Între timp au mai apărut şi alte cereri de la două firme germane tot pentru pământul de la Valea Uleului, care n-au fost onorate, deoarece anul trecut izlazul a fost revendicat şi s-a ajuns la un proces, în care s-a implicat şi Ion Dumitrescu. Visul unui parc industrial în zonă s-a amânat.
Proiectele pentru o comună socială, avansate de primarul Barbu – pentru ajutorarea nevoiaşilor şi a bisericilor – au fost blocate sistematic de opoziţia din Consiliul Local, condusă din umbră de Ion Dumitrescu, la care pe lângă liberalul Ştefănescu s-a raliat şi viceprimarul Marian Olărescu. Au fost momente în care şi ultimul său credincios, consilierul Constantin Oancea, părea să-l fi părăsit. Nicolae Barbu a fost acuzat de risipă, populism şi politicianism pentru a câştiga voturi la viitoarele alegeri. S-a spus în repetate rânduri că ar face parte dintr-un sistem clientelar şi că, în urma luptelor purtate cu pesedistul Marian Olărescu, s-ar fi apropiat de fostul său viceprimar din trecutul mandat, pedelistul Cristian Enescu. Atunci când şi-a angajat soţia la primărie, a dat opozanţilor muniţie de mare calibru: a fost reclamat, Prefectura a constatat incompatibilitatea în care se aflau soţii, şi pentru că s-a depăşit termenul de 60 zile de rezolvare a situaţiei, s-a încercat suspendarea sa din funcţie. Primarul s-a salvat obţinând votarea unei organigrame care-i scotea nevasta din subordine. Scorul a fost strâns, 6-5, dar i-a generat o stare de lehamite, cerând şi obţinând excluderea lui Ion Dumitrescu şi Viorel Zinca din PRM. Aceştia votaseră împotriva noii organigrame, alături de viceprimarul Marian Olărescu, liberalul Constantin Ştefănescu şi Emil Gorunescu (PIN). Pentru au votat Andrei Grigorescu (PNL), Cristian Enescu şi Florin Mira (PDL), Constantin Oancea (PRM), Vasile Ungureanu (PNGCD) şi Teodor Teacă (PSD).
Nicolae Barbu spune că nu e normal să nu fie susţinut de colegii de partid, vorbeşte despre uri personale şi lipsă de viziune a opoziţiei constituite împotriva sa, care blochează dezvoltarea comunei prin manevre caracterizate prin epitete dure. “Dumitrescu se vrea distrugător de primari şi a manevrat să ridice împotriva mea o coaliţie multipartinică, votând contra proiectelelor pe care le-am avansat mai mult decât Ştefănescu!”, spune acesta, susţinând că a fost silit să dea cu subsemnatul pe la DNA în urma reclamaţiilor duşmanilor.

Spre o rezolvare în justiţie

Acesta pare să fie cursul pe care-l vor lua evenimentele după excluderea tandemului Dumitrescu-Zinca din PRM. Decizia este sinonimă cu pierderea calităţii de aleşi locali. Cei doi n-au luat în seamă avertismentul primit la alegerile din partid, de la sfârşitul lui ianuarie, când n-au mai fost aleşi în structura de conducere. În 13 decembrie aceştia au depus contestaţie la judeţ împotriva deciziei adoptate nestatutar, argumentând că au fost prezenţi la adunarea generală mai puţin de jumătate din numărul membrilor. Atunci, 23 din cei 27 prezenţi au votat excluderea cerută de Nicolae Barbu. Acesta susţine însă că rândurile membrilor PRM s-au subţiat după ce mulţi tineri au plecat la muncă în străinătate şi că ar fi în total numai vreo 50.
La rându-i, Ion Dumitrescu susţine că primarul, care a instituit în organizaţie o dictatură personală, n-ar avea calitatea statutară şi morală pentru a le cere excluderea. Asta deoarece Nicolae Barbu a trecut deja la PDL, pentru care va candida la un nou mandat de pe primul loc, avându-i ca locotenenţi pe Cristian Enescu şi Constantin Oancea. “Dacă a vrut să-şi bată joc de noi, acum mă voi distra eu cu el în justiţie!”, spune Ion Dumitrescu, făcând mefistofelic aluzie la ceva mânării care erau cât pe ce să ducă la pierderea a vreo 10 ha teren în procesul izlazul de la Valea Uleului şi nu numai. Nicolae Barbu dă impresia de om tare pe poziţie, lăsând să se înţeleagă că dreptatea e de partea lui şi nu are de ce să se teamă. Privind din exterior, se poate spune că la Valea Iaşului sunt oameni care vor petrece sărbătorile de iarnă cu dinţii strânşi. Adversarii peremiştilor au motive să-şi râdă-n bărbi şi să scape printre buze, ca pe un blestem, strămoşescul îndemn “Întărâtă-i, drace!…”.
Eva ADAM

1.000 euro de căciulă s-au oferit pentru postul de viceprimar la Valea Iaşului

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , on februarie 27, 2010 by argesuldenord

Dezvăluirea a fost făcută la alegerea noii conduceri a PRM, de către consilierul local Ion Dumitrescu. Acesta l-a acuzat pe colegul din legislativ, Constantin Oancea (foto), că în vara lui 2008 i-a oferit dumnealui şi lui Viorel Zinca bani pentru a vota alt viceprimar decât cel agreat de către şeful executivului. Cel acuzat de dezminţit varianta, dar a lăsat-o ceva mai moale când i s-a spus că erau două hârtii de câte 500 euro şi zece de câte 100, pentru a fi votat candidatul partidului lui Becali. Primarul Nicolae Barbu a recunoscut că făcuse o înţelegere cu PSD pentru a crea o majoritate de guvernare locală cu viceprimar de la formaţoiunea celor trei trandafiri. Şi aşa s-a şi întâmplat, pentru că primarul, care era şi liderul PRM, le putea retrage sprijinul politic celor trei consilieri propuşi, ceea ce ar fi dus spre pierderea calităţii de aleşi locali.
Dar nu această situaţie a condus spre săparea unei prăpastii între primarul Barbu şi tandemul consilierilor locali Dumitrescu-Zinca. Conflictul mocneşte de câţiva ani şi a fost generat de modul diferit în care cele două tabere văd dezvoltarea localităţii. Cuiul lui Pepelea s-ar părea că este izlazul de la Valea Uleiului şi conceptul de comună socială, promovat de către primar. Acesta a fost, de altfel, candidat unic la un nou mandat de lider PRM şi a fost votat în unanimitate de către cei prezenţi. De remarcat este faptul că Ion Dumitrescu, membru fondator al organizaţiei locale şi Viorel Zinca nu s-au regăsit în noua structură de conducere. Nicolae Barbu şi-a asigurat controlul asupra PRM Valea Iaşului, dar nu şi liniştea în legislativul local…
Alexandra SIMIONESCU