Archive for the Ne-am interesat pentru Dvs. Category

Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru reducerea perioadei de suspendare de la 90/60 zile la 30 zile?

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on iulie 27, 2012 by argesuldenord

– Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 zile conform art. 221 al. 1 din R.A.O.U.G. 195/2002 republicat, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, nu a beneficiat de o astfel de măsură;
d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.
Conducătorul de autovehicul nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
d) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.

ARGEŞUL DE NORD

Care este termenul de plată a amenzilor?

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on iulie 27, 2012 by argesuldenord

– Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte amenda, contravenientul poate achita pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Dacă procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost primit prin poştă, se poate achita jumătate din minimul amenzii în acelaşi termen de 2 zile lucrătoare de la data ridicării corespondenţei. După trecerea celor 2 zile lucrătoare de la comunicare, contravenientul plăteşte integral valoarea amenzii stabilite prin procesul verbal de catre agentul constatator.

ARGEŞUL DE NORD

Ce autovehicule putem conduce cu permis de categoria B1?

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on iulie 27, 2012 by argesuldenord

– În conformitate cu prevederile art. 30, al. 1, lit. l din Regulamentul de aplicare al OUGR nr. 195/2002 – modif. şi rep. – acest permis oferă posibilitatea de a conduce un autovehicul cu trei sau patru roţi, având masa proprie peste 400 kg., dar nu mai mare de 550 kg şi echipat cu un motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc., sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h.

ARGEŞUL DE NORD

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. with tags on mai 11, 2012 by argesuldenord

Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului sau comunei în a căror rază administrativ-teritorială s-a produs decesul. Declaraţia de deces se face verbal, de către membrii familiei decedatului/ei, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În lipsa familiei, decesul este declarat de către vecinii, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitară unde s-a produs decesul. Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:
Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări.
Actul de identitate al/a celui/ei decedat/e.
Livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
Actul de identitate al persoanei care declară decesul.

Argeșul de Nord

 

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. with tags on mai 11, 2012 by argesuldenord

Înregistrarea naşterii copilului se face la primăria municipiului, oraşului sau comunei în a căror rază administrativ-teritorială a avut loc naşterea. Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de 15 zile de la data acesteia. Înregistrarea naşterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale a oricăruia dintre părinţi, prezentându-se următoarele documente:
– certificatul medical constatator, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
– certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.

Argeșul de Nord

Acte necesare pentru consult de urgenţă

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on mai 11, 2012 by argesuldenord

– Buletin de identitate/Carte de identitate (neobligatoriu, dar util în cazul unei eventuale internări de urgenţă);
– dovadă de asigurat, dacă este posibil (ex. cupon de pensie, adeverinţă de salariat etc.).

Argeșul de Nord

Acte necesare pentru expertiza capacităţii de muncă

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on mai 11, 2012 by argesuldenord

1. Buletin de identitate/carte de identitate.
2. Bilet de externare din spital/clinică.
3. Formular-tip completat de medicul curant către Comisia de expertiză a capacităţii de muncă (se completează toate rubricile indicate), cu menţiunea solicitării pensionării de invaliditate.

Argeșul de Nord

Cum va fi vremea în lunile de primăvară

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on martie 1, 2012 by argesuldenord

Temperaturile şi cantităţile de precipitaţii aşteptate în România în această primăvară vor fi în limite normale, comparabile cu mediile lunare multianuale, conform unei estimări realizate de Centrul European pentru Prognoza Vremii şi preluate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Conform documentului, în următoarele trei luni, temperaturile vor fi apropiate de mediile lunare multianuale pe aproape întreg teritoriul României. În luna martie, excepţie vor face unele zone din nord-vestul ţării, unde va fi mai frig decât normalul lunii, precum şi unele din sud-est, unde va fi chiar mai cald decât mediile multianuale lunare. Excepţiile lunii aprilie vor fi anumite zone din sud-vest, sud şi centrul României, unde va fi mai frig decât normal, iar cele ale lunii mai vor fi în sud-vest, unde, în unele regiuni, va fi puţin mai frig decât este normal în acea perioadă. Cantităţile de precipitaţii vor fi şi ele apropiate de normele climatologice lunare în următoarele trei luni în cea mai mare parte a zonelor ţării. Totuşi, în martie, în unele zone din centrul şi nord-vestul ţării ar putea cădea cantităţi de precipitaţii peste mediile multianuale, iar în sud-vest sub normele climatologice ale lunii. În aprilie sunt aşteptate precipitaţii peste media lunară multianuală în centrul şi estul ţării, iar în sud-vest sub valoarea de referinţă. În mai, singurele excepţii de la normal din punct de vedere al cantităţilor de precipitaţii aşteptate vor fi câteva zone din centrul ţării, unde ar putea ploua mai mult decât media lunară multianuală. Oficialii ANM precizează că estimarea Centrului European pentru Prognoza Vremii “nu exclude posibilitatea apariţiei unor situaţii cu valori extreme de temperaturi sau cantităţi mai mari de precipitaţii pe intervale scurte de timp”, factori care pot conferi un caracter “sever” intervalului respectiv. Potrivit ANM, prognoza meteorologică sezonieră are un caracter orientativ şi un grad de realizare de aproximativ 60-65 la sută, spre deosebire de cele pe termen scurt şi mediu, care au un grad de realizare de 87-95 la sută.

ARGEȘUL DE NORD

Acte necesare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria B

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on martie 1, 2012 by argesuldenord

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:
– Xerocopie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– xerocopie certificat de naştere;
– xerocopie după buletinul de identitate (carte de identitate);
– aviz medical;
– avizul psihologic;
– 2 fotografii tip permis de conducere;
– certificat de cazier judiciar;
– xerocopie diplomă de studii;
– cerere programare examen;
– fişă cu evidenţa orelor de conducere;
– chitanţa CEC pentru achitarea taxei de examen;
– cerere pentru examen la poliţie (se obţine după absolvirea examenului de ieşire din şcoală).

ARGEȘUL DE NORD

Ieşirea din indiviziune

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on martie 1, 2012 by argesuldenord

Indiviziunea reprezintă acea comunitate de bunuri care are ca obiect un patrimoniu (o universalitate de bunuri, şi nu bunurile văzute individual). Indiviziunea presupune o pluralitate de titulari, fiecare dintre ei având un drept exclusiv asupra unei cote-părţi ideale din comunitatea de bunuri. În cazul succesiunii, indiviziunea presupune ca mai multe persoane, cu vocaţie succesorală, (fie că sunt moştenitori legali ori testamentari, că vin la moştenire alături de alte persoane sau că există un singur moştenitor), moştenesc împreună patrimoniul defunctului. Starea de indiviziunea există numai până la realizarea partajului, adică până la împărţirea moştenirii. Orice coindivizar poate dispune liber, fără să ceară acordul nimănui şi prin orice fel de acte (vânzare, donaţie etc.) de cota sa parte din succesiune. Ceea ce se va transmite nu va fi un bun, ci parte ideală care îi revine din patrimoniul defunctului. Orice act de dispoziţie asupra bunurilor care fac parte din patrimoniu, nu se poate face valabil de către un coindivizar decât dacă are acordul unanim al tuturor celorlalţi coindivizari. Presupunând că un moştenitor a vândut un bun, parte a masei succesorale, înainte de partaj şi fără să ceară acordul celorlalţi coindivizari, vânzarea va fi valabilă numai dacă, după partaj, bunul îi va reveni în exclusivitate coindivizarului care a vândut. În caz contrar, actul de vânzare se va desfiinţa retroactiv, adică de la data la care a fost încheiat şi va reveni în proprietatea celui care a fost desemnat ca atare prin partaj. Codul civil prevede că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, ceea ce înseamnă că, oricare dintre moştenitori poate cere, imediat de la data deschiderii succesiunii, realizarea partajului. Coindivizarii pot realiza o convenţie valabilă prin care cad de acord să prelungească starea de indiviziune pe o durată de 5 ani. La expirarea acestei durate însă, convenţia va trebui reînnoită, deoarece nu se prelungeşte automat. Ceea ce presupune ca la fiecare 5 ani, coindivizarii trebuie să îşi exprime consimţământul valabil cu privire la sistarea sau prelungirea stării de indiviziune. Principalele modalităţi de sistare a indiviziunii sunt împărţeala prin bună-învoială, împărţeala judecătorească şi împărţeala de ascendent.

ARGEȘUL DE NORD