Archive for the INFO UTILE Category

Atenţionare a Poliţiei de Investigare a Fraudelor asupra unor infracţiuni prin diverse tehnici de comunicare

Posted in INFO UTILE with tags , , , , , on septembrie 22, 2012 by argesuldenord

Poliţia de Investigare a Fraudelor vă atenţionează despre tentativele unor persoane rău intenţionate de a vă înşela săvârşind o serie de infracţiuni prin diverse tehnici de comunicare – telefonie, mms, sms, poştă electronică etc. Vă atenţionăm că în situaţia în care veţi da curs acestor oferte iluzorii, sunteţi pasibili de prejudicii materiale. Pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte, vă prezentăm concret ofertele frauduloase frecvent folosite de infractori:
* trimiterea de mesaje de tip text (sms), în cadrul reţelelor mobile, cel ce recepţionează mesajul este anunţat că a câştigat un autoturism Dacia Logan Break, fiindu-i oferit şi un cod unic de înregistrare. Potenţiala victimă este invitată să sune la un anumit număr, unde trebuie să comunice numărul unic pentru a fi validat ca şi câştigător, însă trebuie să achite o taxă de curierat în valoare de 150 euro;
* trimiterea de e-mail-uri la diferite persoane, prin care potenţialele victime sunt informate că pot câştiga suma de 1.000.000 lei. Adresa de e-mail conţine o listă de 5 persoane cu adresele complete, precum şi un set de instrucţiuni pentru a intra în posesia premiului. Pentru câştigarea acestuia, cel desemnat câştigător trebuie să trimită pe adresa primei persoane din cele 5 un plic sigilat cu suma de 10 lei, urmând ca e-mail-ul său să îl trimită la alte 10 persoane din adresa de e-mail;
* primirea de apeluri telefonice de la persoane necunoscute, prin care potenţiala victimă este anunţată că a câştigat un concurs cu produse marca “LG”, câştig condiţionat de transmiterea a 10 coduri de cartele “Orange” a 10 dolari fiecare; n trimiterea de mesaje de tip text (sms) în cadrul reţelelor mobile, cu promisiunea făcută potenţialei victime, că va primi un premiu de 3.000 euro dacă va cumpăra cartele preplătite de telefonie mobilă “Orange” în valoare de 30 euro şi va comunica seriile şi numerele de cod ale cartelelor.
Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, Poliţia de Investigare a Fraudelor vă recomandă insistent să:
* nu luaţi în considerare eventualele mesaje în care sunteţi desemnat câştigător, fără temei, al vreunui concurs/sondaj organizat de o firmă de renume şi cu o puternică reputaţie;
* nu trimiteţi date personale sau copii după C.I., buletin, cărţi credit/debit etc. pe mail/fax;
* nu acceptaţi în niciun caz să trimiteţi persoanelor necunoscute bani în avans pentru aducerea unui autoturism sau alt bun, la care aţi fost anunţat câştigător;
* nu furnizaţi date confidenţiale prin telefon dacă apelul provine de la un număr ascuns sau un număr de mobil pe care nu-l cunoaşteţi; niciodată o societate nu va solicita aşa ceva, garantat este o tentativă de fraudare!

ARGEŞUL DE NORD

Acte necesare pentru eliberarea permisului de port-armă

Posted in INFO UTILE with tags , , on august 31, 2012 by argesuldenord

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:
a. cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
b. actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d. certificat de cazier judiciar;
e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;
g. două fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;
h. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
i.  abrogat;
j. carnetul de membru vânător, în original şi copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinaţia vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;
k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport sau legitimaţie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;
l. adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea 295/2004, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.
În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa legii, arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58, alin. (2) din lege:
a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală;
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) două fotografii color, cu dimensiunea 4×5 cm;
g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; aceleaşi ca pentru armele letale.
Termenul de eliberare al autorizaţiei de procurare este 30 zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizaţiei este de 90 zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeaşi perioadă. Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăţi muniţie. Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecţionar de arme român face invitaţie.
Persoanele fizice care deţin înscrise în certificatul de deţinător arme dintre cele prevăzute la categoria E din anexa Legii, la data intrării în vigoare a O.U. nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cele care obţin documentul după intrarea în vigoare a actului normativ, au obligaţia ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U. nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, respectiv 17 martie 2008 să se prezinte la organul de poliţie care îi are în evidenţă, în vederea obţinerii permisului de armă.
Pentru obţinerea permisului de armă posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58, alin. (2) din lege:
a) cerere de eliberare a permisului de armă;
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) două fotografii color cu dimensiunea, 4×5 cm;
g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
h) certificatul de deţinător al armelor neletale în care sunt înscrise armele pentru care se solicită eliberarea permisului;
Dacă solicitantul este titular al dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire al armelor letale, acesta va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, C.I. în original şi copie, dovada achitării taxelor pentru înscrierea armei în permis (10 lei) şi certificatul de deţinător.
După expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a O.U. nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, persoanele care nu s-au prezentat la structura de poliţie competentă in vederea preschimbării Certificatului de Deţinător rămân numai cu dreptul de deţinere al armelor înscrise in respectivul document. În vederea redobândirii dreptului de port şi folosire al armelor neletale supuse autorizării titularii Certificatelor de Deţinător se vor prezenta structurile de poliţie competente cu o solicitare însoţită de documentele prevăzute la literele a) – h).

ARGEŞUL DE NORD

Acte necesare eliberării paşaportului

Posted in INFO UTILE with tags , on august 31, 2012 by argesuldenord

Odată cu emiterea paşaportului simplu electronic, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate prin H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor mai fi acceptate cererile de eliberare a paşapoartelor care nu sunt completate corespunzător prin parcurgerea tuturor rubricilor, inclusiv cu Codul Numeric Personal. În acest sens, cetăţenii sunt rugaţi să-şi verifice documentele proprii şi în cazul în care nu au Cod Numeric Personal atribuit, să se prezinte la serviciile de evidenţă a persoanelor pentru înscrierea acestuia pe certificatele de stare civilă. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se depun şi se tipăresc automat în momentul depunerii documentelor la ghişeele serviciului.
Cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Argeş pot solicita personal paşapoarte simple electronice sau paşapoarte simple temporare, în baza următoarelor documente:
– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
– paşaportul anterior, dacă acesta există;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, în original.
Taxele pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sunt următoarele:
– 32 lei – taxa consulară, care se achită la Trezorerie;
– 244 lei – costul paşaportului, se achită la unităţile CEC Bank, în contul RO96CECEB30033RON2152957.
Taxele pentru eliberarea paşaportului simplu temporar sunt următoarele:
– 32 lei – taxa consulară, care se achită la Trezorerie;
– 84 lei – costul paşaportului, se achită la unităţile CEC Bank, în contul RO96CECEB30033RON2152957;
– 100 lei – tariful suplimentar, se achită la Trezorerie.
Pentru motive obiective, la Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple al judeţului Argeş pot depune cereri de eliberare a paşaportului simplu electronic şi temporar şi cetăţenii care nu au domiciliul sau reşedinta în judeţul Argeş.
Important! La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama nu trebuie să acopere vreo porţiune a ochilor.
Paşaportul se ridică de către titular sau, în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, de persoana care a depus cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961. Sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, procurile eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică.
Procurile autentificate vor fi prezentate în original, iar cele încheiate de autorităţile străine vor fi însoţite şi de o traducere legalizată.
La eliberarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar va fi prezentat un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original.
Titularul documentului de călătorie sau, după caz, părinţii minorilor cu vârsta sub 14 ani, reprezentanţii legali sau însoţitorii acestora, au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.

ARGEŞUL DE NORD

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP

Posted in INFO UTILE with tags on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008. Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, denumite în continuare DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse. Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
–  cerere-tip de evaluare complexă;
– copie de pe documentele de identitate;
– documente medicale;
– ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6. Documentele medicale menţionate la dosar sunt:
– referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
– scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
– investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare:
– se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
– în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
– se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 ore de la înregistrare, de către DGASPC. Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele menţionate mai sus, şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare. Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă. În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

    CERERE-TIP de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

    Nr. ………………./……………..

    Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul(a) ………………………………, domiciliat(ă) în …………………….., str. ……………………………… nr. …., bl. …., sc. ….., et. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………….., telefonul ………….., actul de identitate …….. seria ………… nr. ……………….., CNP ………………………………, solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.           Data                                                       Semnătura ……………..                                          …………………

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
– copie de pe documentele de identitate;
–  documente medicale:  referat stare prezentă, de la medicul specialist;  scrisoare medicală-tip, de la medicul de familie;  anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.

 Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului Argeş …………………

Vladimir ALBU

Ajutor european pentru bunăstarea porcilor

Posted in INFO UTILE with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Crescătorii de porci din România vor primi în premieră în acest an ajutorul pentru bunăstarea animalelor din fonduri europene, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), şi nu din bugetul Ministerului Agriculturii. Ministerul a apelat la această măsură deoarece bugetul de stat nu ar fi putut susţine o astfel de alocare, potrivit unui comunicat al instituţiei. Măsura nu vizează însă şi sectorul avicol, care nu a primit încă aprobarea de la Comisia Europeană. Crescătorii de păsări speră totuşi ca problema să fie rezolvată cât mai repede, astfel încât aceştia să fie incluşi în schema de ajutor cel mai probabil în jurul datei de 15 octombrie, după cum afirmă Ilie Van, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări (UCPR).

Cine poate primi bani

Ministerul Agriculturii a lansat, începând cu data de 16 iulie, sesiunea de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine – din cadrul PNDR. Beneficiarii măsurii sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A (n.r. – exploataţii de tip gospodăresc care vând animale) specifice sectorului de creştere a porcinelor. Măsura este finanţată prin Axa 2 a PNDR 2007-2013, care beneficiază de o alocare financiară pentru întreaga perioadă de 154,8 milioane euro.
Anul trecut, crescătorii de porci au primit un ajutor pentru bunăstare de circa 320 milioane lei, afirmă Tudor Stanca, director executiv al Patronatului Român al Cărnii de Porc, în timp ce în acest an au fost alocate deja circa 235 milioane lei, sumă la care se vor adăuga fondurile ce vor veni prin intermediul PNDR. În ce priveşte sectorul avicol, acesta a beneficiat în 2011 de un ajutor pentru bunăstare de peste 300 milioane lei, conform datelor UCPR.

ARGEȘUL DE NORD

DREPTUL DE PETIŢIONARE

Posted in INFO UTILE with tags on mai 12, 2012 by argesuldenord

Petiţia reprezintă modalitatea prin care cetăţenii au posibilitatea de a-şi valorifica un drept, de a cere o explicaţie cu privire la orice problemă personală sau de interes general. Petiţia apare sub patru forme: cererea, reclamaţia, sesizarea şi propunerea. Acestea pot fi formulate în scris sau prin e-mail.
Condiţie de validitate: orice petiţie trebuie să fie semnată şi să conţină datele complete de identificare ale petentului. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează. Autorităţile publice sunt obligate să răspundă petiţiei în termen de 30 zile de la înregistrarea ei în documentele autorităţii vizate, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Din punct de vedere legal, la petiţiile prezentate personal, data petiţiei este considerată data la care a fost înregistrată la unitatea destinatară. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 zile cu cel mult 15 zile. Dacă petiţia este greşit direcţionată (petentul nu a ştiut care este autoritatea competentă să îi rezolve cererea), instituţia care a primit-o trebuie să o trimită în termen de 5 zile autorităţii sau instituţei în ale cărei atribuţii intră rezolvarea ei şi să informeze petentul despre aceasta. Pentru soluţionarea petiţiei de către autoritatea sesizată vor mai trece 30 zile. Răspunsul la petiţie trebuie să includă şi temeiul legal în baza căruia a fost formulată soluţia comunicată. Pentru ca fiecare cetăţean să se poată folosi de acest drept, petiţiile sunt scutite de taxe.

Argeșul de Nord

Când nu poţi fi concediat?

Posted in INFO UTILE with tags , , on mai 12, 2012 by argesuldenord

Deşi angajatorul se află pe o poziţie superioară salariatului, concedierile nu pot fi dispuse oricum şi oricând. Există situaţii în care raporturile de muncă nu pot înceta, precum şi categorii de angajaţi care nu pot fi daţi afară. Codul muncii instituie o serie de restricţii angajatorului în ceea ce priveşte puterea sa de a dispune concedierea salariaţilor pe care îi are în subordine.

Discriminarea, interzisă inclusiv la concediere!

Astfel, potrivit Codului muncii, sunt interzise expres concedierile din motive care tind să creeze o situaţie discriminantă. Trebuie să ştiţi că nu vă puteţi pierde locul de muncă din cauza etniei, a rasei, a sexului sau a vârstei. De asemenea, legea interzice concedierea din motive ce ţin de religie, orientare sexuală sau activitatea în sindicate. Este interzisă prin lege şi concedierea salariaţilor care suferă de un handicap. Codul muncii îi protejează şi pe pe angajaţii care îşi exercită dreptul la grevă, astfel că nu poate fi dispusă încetarea contractului de muncă nici în cazul acestora.

Falimentul angajatorului permite concedieri

Prin lege sunt stabilite şi alte situaţii care interzic angajatorului să dea afară din personal. De exemplu, femeile însărcinate nu pot fi concediate, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. De asemenea, nu pot fi daţi afară nici angajaţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă. Dacă vă aflaţi în concediu, trebuie să ştiţi că legea vă protejează locul de muncă. Concret, Codul muncii prevede că nu poate fi dispusă concedierea pe durata următoarelor tipuri de concediu: concediu de maternitate; concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; concediu de odihnă. Totodată, un angajator nu poate concedia un salariat în perioada în care acesta exercită o funcţie eligibilă într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat. Totuşi, este foarte important de precizat că angajatorii care se află în proces de reorganizare judiciară, în faliment sau dizolvare, au posibilitatea să efectueze concedieri printre salariaţi, chiar dacă ei se află într-una dintre situaţiile descrise mai sus.

Cum răspunde angajatorul pentru concedierile nelegale?

Potrivit Codului muncii, nerespectarea acestor principii de concediere face ca actul prin care e dispusă concedierea să fie lovit de nulitate absolută. În plus, în faţa instanţei, angajatorul nu poate invoca alte motive care să stea la baza deciziei de concediere, decât cele deja enunţate. Instanţa va dispune anularea deciziei de concediere, dacă a fost efectuată netemeinic sau nelegal, şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Totodată, Codul muncii dă posibilitatea salariatului să solicite instanţei repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere. Însă, dacă salariatul nu cere acest lucru, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Roxana MOLDOVAN

Sfaturi utile pentru un interviu

Posted in INFO UTILE with tags , , , , on mai 12, 2012 by argesuldenord

ÎNAINTEA INTERVIULUI
Interesează-te despre companie. Web-site-ul companiei reprezintă un excelent prim pas. Poţi afla dacă este multinaţională sau naţionala, ce venituri are, câte locaţii are şi natura produselor sale majore. Multe companii sunt foarte mândre de web-site-urile lor. Nu fi surprins dacă una din primele întrebari puse de către intervievator este: “Ai avut ocazia să te uiţi la web-site-ul nostru?”.
Practică. Scrie o listă a posibilelor întrebări care crezi ca îţi vor fi puse, apoi simulează interviul cu un prieten într-un mod cât mai real posibil. Nu vă opriţi decât în clipa în care te simţi sigur răspunzând la fiecare întrebare. Practica anterioară te face să te simţi mai confortabil şi relaxat în timpul interviului.
Îmbracă-te profesional. În ziua de azi, purtatul unui costum nu e întotdeauna necesar. Contactează managerul de Resurse Umane sau intervievatorul şi află stilul de îmbrăcăminte cerut de compania pentru care ai interviu. Apoi îmbracă-te cu un nivel mai sus. De exemplu, dacă este business casual, bărbaţii pot purta pantaloni, cămaşă şi geacă sport. Femeile pot să poarte deux-piece cu pantaloni, rochie, sau fustă cu bluză. Impresia vizuală e foarte importantă. Drept pentru care, dacă aveţi dubii, îmbrăcaţi-vă întotdeauna intr-un stil conservator. Sosirea. Încearcă să ajungi la locul interviului puţin mai devreme. Aceasta îţi dă timp să vezi unde trebuie să ajungi şi câteva minute să-ţi aduni gândurile.
NU ÎNTÂRZIA! Nimic nu strică mai mult impresia unui angajator decât întârzierea fără explicaţii. Dacă realizezi în ultima clipă că vei întârzia la interviu, anunţă telefonic intervievatorul. Aceştia înţeleg că sunt lucruri ce pot interveni pe neaşteptate. Nu eşti niciodată considerat ca întârziat dacă suni şi anunţi acest lucru. ÎN TIMPUL INTERVIULUI
O strângere de mână fermă. Salută intervievatorul cu o strângere de mână fermă, fie că este bărbat sau femeie. (Nimănui nu-i place o strângere de mână slabă). Priviţi întotdeauna în ochii persoanei căreia îi strângeţi mâna.
Zambeşte. Un zâmbet denotă încredere în sine. Încearcă să zâmbeşti des. Totodată, nu-ţi fie teamă să gesticulezi în timpul răspunsului la o întrebare. Acesta sugerează entuziasm.
Limbajul corpului. Foloseşte o postură a corpului corectă şi priveşte direct în ochii intervievatorului. Stai pe scaun cu spatele drept, niciodată aplecat.
Vorbeşte clar. Nu te bâlbâi! Aceasta denotă lipsă de încredere. Vorbeşte pe un ton sigur. Acest lucru transmite încredere.
Ascultă înainte de a vorbi. Fii sigur că ai înţeles întrebarea. Dacă nu, roagă intervievatorul să te clarifice. Nu-ţi fie frică să-ţi rezervi un pic de timp pentru a te gândi înainte de a răspunde. Recrutatorii sunt impresionaţi de cineva care îşi gândeşte răspunsul.
Dă răspunsuri scurte. Răspunde concis şi la obiect! Tragerea de timp sugerează că de fapt nu ai răspunsul la întrebarea adresată.
Fostul angajator. Niciodată să nu spui ceva negativ despre prezentul sau fostul angajator. Nu contează cât de mult ţi-a displăcut angajarea, găseşte o modalitate de a aduce în discuţie partea pozitivă a experienţei.
Fii cinstit! Nu minţi când eşti întrebat despre ceva ce nu ai făcut. Pentru că următoarea întrebare va fi “Povesteşte-mi despre asta”.
Cunoaşte-ţi CV-ul! Fii pregătit să discuţi despre orice fapt trecut în CV-ul tău. Mulţi oameni inventează experienţe în CV-ul lor. Evită asta, de vreme ce singurul punct de reper pe care intervievatorul îl are despre tine este CV-ul pe care îl prezinţi.
Nu-ţi arăta părţile rele. De cele mai multe ori, la sfârşitul interviului, cele două părţi încep să se simtă confortabil una cu cealaltă. Nu lăsa ca acest sentiment confortabil să te împingă să spui lucruri despre tine care nu ar trebui să fie cunoscute de intervievator. Întotdeauna menţine lucrurile în sfera profesională.
Sfaturi extrem de utile
Caută să găseşti ceva ce aveţi în comun. Încearcă să găseşti o punte de legătură între tine şi intervievator. Dacă interviul se susţine într-un birou, fii atent la modul în care este decorat. Caută ceva de care să te legi. Este cumva vreun atestat la vedere, aţi urmat aceeaşi şcoală? Intervievatorii se simt mult mai confortabil cu cei cu care au ceva în comun. Această abordare te ajută să obţii un job în faţa altor candidaţi supracalificaţi. Dar, mai presus de toate, fii sincer!
Răspunde la întrebările intervievatorului. Pregăteşte-ţi câteva întrebări despre companie. Spune-i că eşti convins că ai calificările necesare pentru post şi că ţi-ai dori foarte mult să obţii job-ul. Foarte puţini candidaţi fac acest lucru spre sfârşitul interviului.
Interviul la un prânz
Unii intervievatori preferă să ia masa în oraş pentru a lua un interviu. Fii atent că în tot acest timp, ei îţi iau interviu. De aceea, comandă ceva uşor, de exemplu pâine şi salată. Nu te afli acolo să mănânci mult, ci să vorbeşti despre tine. Comandă ceva la care foloseşti tacâmurile, mai degrabă ceva ce se mănâncă folosindu-te de mână. Nimic nu poate fi mai rău la un interviu decât să vezi un candidat cum mănâncă un hamburger suculent cu ketchup-ul curgându-i pe degete. Niciodată nu comanda o băutură alcoolică decât dacă intervievatorul face acest lucru înainte. Regula de bază este să eviţi alcoolul la masă. Dacă, totuşi, intervievatorul insistă, comandă ceva slab, de exemplu bere nealcoolizată sau un pahar de vin. Dacă nu bei niciodată alcool, cel mai bine este să spui: “Mulţumesc, dar aş prefera un ceai (apa minerală, cafea)”.
După interviu
Reluarea legăturii. Întreabă intervievatorul când ar trebui să aştepţi răspunsul interviului. Ia cărţile de vizită. Înainte să pleci de la interviu, cere cartea de vizită a celor la care ai fost. Dacă nu este posibil, cere unei secretare numele şi adresele lor de e-mail.
Mulţumeşte intervievatorului. Mulţumeşte verbal celui care te-a intervievat pentru timpul acordat înainte de a pleca. În maxim o zi, trimite o scrisoare de mulţumire tuturor intervievatorilor cu care ai vorbit. Nu trebuie neapărat să trimiţi o scrisoare prin poşta; una prin e-mail este de ajuns.
Un sfat important! Uneori, cu zece minute înainte de începutul unui interviu, realizezi că job-ul respectiv nu este neapărat ceea ce cauţi. Dacă ai început să simţi acest lucru, nu renunţa la interviu. Continuă interviul ca şi cum slujba oferită ar fi cel mai important lucru din lume. Acest mod de a gândi îţi dă exerciţiul necesar pentru viitorul interviu care poate fi cel la care ai visat întreaga viaţă. Nu toate interviurile vor conduce la angajări, dar dacă abordezi fiecare interviu ca fiind cel mai important interviu pe care l-ai avut, cu siguranţă vei fi un învingător!
Interviul la telefon
Datorită localizării geografice a unei companii, costurilor de transport sau a orarelor diferite, un interviu la telefon poate fi adesea primul contact cu un posibil angajator. De aceea, vă oferim câteva sfaturi pe această temă, sperăm noi utile.
Obiectiv. Ideea unui interviu telefonic este de a obţine un interviu personal şi de a aduna mai multe informaţii despre viitorii paşi în procesul de recrutare.
Pregătirea. Să ai la îndemână un suport de scris, un pix şi o copie a CV-ului tău lângă tine. Evită zgomotul de fundal! Totodată, evită să foloseşti un telefon fără fir sau un mobil, s-ar putea ca recepţia să lase de dorit. Ţine receptorul la distanţa de un centimetru de buze şi vorbeşte direct în el.
Zâmbeşte şi fii entuziast. Entuziasmul tău se va transmite imediat intervievatorului. Vorbeşte în maniera obişnuită şi asigură-te că vorbeşti suficient de tare ca să poţi să fii auzit. Lasă cea mai mare parte a conversaţiei pe seama intervievatorului. Când eşti întrebat ceva, răspunde cât mai amănunţit. Foloseşte oportunitatea de a-ţi pune în valoare abilităţile şi experienţa. Când interviul este gata, dă de înţeles că eşti foarte interesat în a programa un interviu personal la sediul intervievatorului.

Vladimir ALBU

Executarea silită

Posted in INFO UTILE with tags on martie 31, 2012 by argesuldenord

Executarea silită constituie faza ultimă a procesului civil şi reprezintă, în ţara noastră, o importantă garanţie a înfăptuirii justiţiei, întemeindu-se, în toate fazele ei, pe principiul legalităţii. Concomitent cu realizarea drepturilor creditorului, legea ocroteşte debitorul şi orice alte persoane împotriva oricăror măsuri excesive. Urmărirea se efectuează numai asupra patrimoniului debitorului, fiind cu desăvârşire interzisă orice măsură de constrângere asupra persoanei acestuia. De regulă, executarea silită se aplică asupra întregului patrimoniu al debitorului. Legea exceptează de la urmărire unele bunuri strict necesare pentru existenţa sa şi întreţinerea familiei sale, pentru exercitarea meseriei sau profesiei ori alte bunuri cu destinaţie specială. Un mijloc pentru asigurarea legalităţii executării silite îl reprezintă şi contestaţia la executare. Executarea silită poate fi directă sau în natură, de exemplu: ridicarea de la debitor a unui bun pe care îl deţine fără drept, demolarea unei construcţii, evacuarea dintr-o locuinţă etc., ori indirectă sau prin echivalent, constând în încasarea de către creditor a unor sume băneşti obţinute prin vânzarea bunurilor debitorului ori prin poprire. În raport cu natura bunurilor supuse urmăririi executării silite poate avea mai multe forme, prevăzute de Codul nostru civil: urmărirea bunurilor mişcătoare ce se află în posesia debitorului; urmărirea şi poprirea bunurilor mişcătoare ale debitorului care se află în posesia celui de al treilea; urmărirea fructelor prinse de rădăcini; urmărirea veniturilor unui bun nemişcător; urmărirea bunurilor nemişcătoare; predarea silită a mişcătoarelor şi nemişcătoarelor.

Argeşul de Nord

De ce dorim să facem o evaluare juridică a partenerilor de afaceri?

Posted in INFO UTILE with tags on martie 31, 2012 by argesuldenord

Afacerea noastră este strâns legată de afacerile partenerilor noştri. Dacă afacerile lor nu mai merg, vom avea şi noi probleme. Pentru acest lucru ar trebui ca în mod consecvent să ţinem legătura cu cât mai mulţi din actualii noştri parteneri de afaceri şi să aflăm despre cum evoluează, stagnează sau scade afacerea lor. Din păcate, nu cu toţi partenerii avem aceeaşi relaţie şi chiar dacă cu unii ţinem legătura în mod frecvent, în cele mai multe cazuri aceştia sunt reticenţi în a-şi exprima dificultăţile prin care trec. Procesul de vânzare se încheie cu “încasarea banilor”. Acest lucru extrem de important este adeseori uitat. Semnarea contractelor ce menţin relaţii cu clienţi actuali sau crează alte oportunităţi cu clienţii noi sunt motive de bucurie pentru întreaga firmă, însă, în ultima vreme, din ce în ce mai des ne punem întrebarea: oare vor fi respectaţi termenii de plată? Când ne vom încasa banii? Aceste întrebări sunt cu atât mai neliniştitoare cu cât ştim că, de regulă, în aceste situaţii se întârzie cu plata, iar de banii încasaţi depinde plata furnizorilor şi a angajaţilor. Odată ce se iveşte incidentul de neplată, încercăm să ne recuperăm datoriile într-o fază amiabilă şi trimitem o notificare, dăm un telefon, stabilim o întâlnire pentru a ni se achita banii. Uneori merge, alteori nu şi atunci apelăm la serviciile unui avocat pentru a încerca să ne recuperăm banii într-o fază amiabilă sau judecătorească. Procesul de recuperare al banilor este lung şi costisitor şi de multe ori ne abatem de la afacerea noastră principală pentru a ne ocupa de aceste probleme care ne dau mai multe bătăi de cap decât afacerea noastră în sine. Nu mai punem la socoteală că statul îşi încasează impozitele şi TVA-ul aferent facturilor eliberate, chiar dacă ele nu au fost încasate şi că pentru a fi judecat, trebuie să plătim taxe de timbru destul de mari, aspecte pe care le vom dezbate detaliat în ultima etapă a acestui ghid. De cele mai multe ori managerii găsesc ca soluţie pentru acoperirea banilor neîncasaţi împrumuturile bancare (linia de credit), care după părerea noastră este o soluţie bună, însă numai pe termen scurt, pe termen mediu sau lung fiind generator de costuri suplimentare care vor trebui acoperite tot din banii pe care îi încasăm de la partenerii noştri de afaceri. Iar dacă aceşti bani se lasă aşteptaţi, “ce-i facem?”. Răspunsul la această întrebare poate fi de multe ori “Falimentul”. Pentru motivele enunţate mai sus, fără a avea pretenţia să fi fost exhaustivi, considerăm că este absolut necesar să ştim cu prioritate care este situaţia juridică a partenerului nostru de afaceri (cel pentru care prestăm un serviciu sau livrăm marfa) şi ce credibilitate are cel cu care suntem gata să semnăm un contract.

Argeşul de Nord