DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP

Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008. Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, denumite în continuare DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse. Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
–  cerere-tip de evaluare complexă;
– copie de pe documentele de identitate;
– documente medicale;
– ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6. Documentele medicale menţionate la dosar sunt:
– referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
– scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
– investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare:
– se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
– în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
– se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 ore de la înregistrare, de către DGASPC. Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele menţionate mai sus, şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare. Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă. În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

    CERERE-TIP de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

    Nr. ………………./……………..

    Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul(a) ………………………………, domiciliat(ă) în …………………….., str. ……………………………… nr. …., bl. …., sc. ….., et. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………….., telefonul ………….., actul de identitate …….. seria ………… nr. ……………….., CNP ………………………………, solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.           Data                                                       Semnătura ……………..                                          …………………

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
– copie de pe documentele de identitate;
–  documente medicale:  referat stare prezentă, de la medicul specialist;  scrisoare medicală-tip, de la medicul de familie;  anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.

 Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului Argeş …………………

Vladimir ALBU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: