Pentru ce este cercetat penal Constantin Nicolescu?

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş şi totodată al PSD a revenit la post, dar după operaţia suferită pe cord şi datorită faptului că este cercetat penal, are atribuţiuni de serviciu reduse. Locul fostului vicepreşedinte al instituţiei, Florea Costache, care a decedat, a fost luat de către Simona Bucura Oprescu, graţie votului consilierilor judeţeni din USL. Fost lider al tineretului pesedist, a pierdut ocazia de a ajunge parlamentar în favoarea lui Radu Vasilică, fin al lui Constantin Nicolescu şi i s-a oferit o compensaţie prin noul post. Liderul pesedist a fost prezentat ca o victimă a abuzurilor actualei guvernări chiar din momentul reţinerii sale. Agenţia Naţională de Integritate a prezentat o versiune care este cu totul diferită şi o expunere de motive asupra cărora vă invităm să reflectaţi cu atenţia cuvenită şi să trageţi concluziile de rigoare.

Agenţia Naţională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat în cazul domnului Nicolescu Constantin, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:
1. încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, coroborate cu prevederile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
2. indicii temeinice privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, fapte prevăzute şi pedepsite conform art. 132 şi art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
3. indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită conform art. 292 din Codul penal al României.
În temeiul art. 12, alin. (1) şi alin. (2), lit. b, din Legea nr. 176/2010, Agenţia Na?ională de Integritate s-a sesizat din oficiu la data de 10.11.2010, în urma publicării de către “Academia Caţavencu” a materialului de presă intitulat “Pe Argeş în jos, un fals în declaraţii frumos”, care semnala posibila nerespectare de către domnul Nicolescu Constantin, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, a prevederilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.
Domnul Nicolescu Constantin exercită, în prezent, al doilea mandat consecutiv de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, conform Hotărârii nr. 4/19.06.2004 privind alegerea domnului Nicolescu Constantin în calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş şi a Sentinţei Civile nr. 8/CC/18 iunie 2008 prin care se dispune validarea candidatului ales pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş.
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de înştiinţare a fost îndeplinită la data de 06.12.2010, domnul Nicolescu Constantin fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 88442/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 10.12.2010), despre declanşarea acti-vităţii de evaluare, precum şi cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 16.03.2011, apărătorul ales al domnului Nicolescu Constantin s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare.
În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate a extins evaluarea şi asupra averii soţiei domnului Nicolescu Constantin, doamna Nicolescu Viorica, precum şi a fiicei, Nicolescu Ana-Maria, şi fiului, Nicolescu Liviu-Costin.
În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:
1. existenţa conflictului de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, prin semnarea sau aprobarea de către domnul Nicolescu Constantin, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, a unui număr de 14 contracte (13 contracte în sumă de 1.139.715,84 lei – TVA inclus – şi un 1 contract – adiţional prelungire perioadă) încheiate de către Consiliul Judeţean Argeş sau instituţii şi servicii publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş cu S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societăţi la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar, în procent de 92,194%, respectiv, 63,08%).
De asemenea, S.C. AUTOPRO MOND S.A., S.C. MAC AUTO S.A. (societăţi la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar) şi S.C. DINIK MAR ARG S.R.L. (societate la care doamna Nicolescu Viorica, soţia persoanei evaluate, este acţionar majoritar) au încheiat un număr de 12 contracte (9 contracte în sumă de 303.262,12 lei – TVA inclus -, 1 contract – conform comenzilor -, 2 contracte – oră de manoperă) cu instituţii şi servicii publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş.
În perioada 2006-2010, S.C. AUTOPRO MOND S.A. a prestat servicii către instituţii şi servicii publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş, pe bază de comenzi, în sumă de 124.327,49 lei. Suma totală a celor 9 contracte încheiate sub semnătura domnului Nicolescu Constantin, a celor 5 contracte încheiate cu aprobarea acestuia, a celor 12 contracte încheiate de către societăţi la care domnul Nicolescu Constantin sau soţia acestuia sunt acţionari majoritari, precum şi a prestărilor de servicii efectuate instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş de către societăţile la care domnul Nicolescu Constantin sau soţia acestuia sunt ac?ionari majoritari este de 1.567.305,45 lei.
Conform dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, “Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, iar, potrivit prevederilor art. 71 din acelaşi act normativ, “Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”.
2. existenţa unor indicii temeinice privind săvârşirea de către domnul Nicolescu Constantin a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, fapte prevăzute şi pedepsite de către  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. În urma analizei documentaţiei care a stat la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice, a rezultat faptul că, într-un număr de 8 contracte încheiate între Consiliul Judeţean Argeş şi S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societăţi la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar), au fost prezentate oferte doar de către societăţi comerciale la care domnul Nicolescu Constantin deţine sau a deţinut calitatea de acţionar şi, într-un contract încheiat între Direcţia Generală pentru Administrare, Întreţinere şi Reparaţii Drumuri şi Poduri Judeţene Argeş (instituţie aflată în coordonarea Consiliului Judeţean Argeş) şi S.C. MAC AUTO S.A. (societate la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar), au fost prezentate oferte doar de către această societate şi S.C. AUTOPRO MOND S.A.
3. existenţa unor indicii temeinice privind săvârşirea de către domnul Nicolescu Constantin a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul penal al României, deoarece, din evaluarea declaraţiilor de interese completate şi depuse de acesta, rezultă următoarele:
a. în declaraţiile de interese depuse la 20.06.2004, 05.04.2005 şi 25.07.2005, la rubrica “Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare”, domnul Nicolescu Constantin nu a menţionat calitatea de acţionar deţinută la următoarele societăţi:
– OTP GARANCIA ASIGURĂRI S.A., un număr de 267 acţiuni în valoare de 26.700 lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 0,839%, acţiuni care au fost vândute la data de 24.11.2005;
– ATE BANK ROMANIA S.A. (fostă Banca pentru Mica Industrie şi Libera Iniţiativă Mindbank S.A.), acţiuni în valoare de 63.816,40 lei, acţiuni care au fost vândute la data de 03.04.2007;
– S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., un număr de 152.250 acţiuni în valoare de 15.225 lei, reprezentând 0,0001% din capitalul social al societăţii;
b. în declaraţiile de interese depuse la 26.06.2008 şi 12.06.2009, la rubrica “Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare”, domnul Nicolescu Constantin nu a menţionat calitatea de acţionar deţinută la următoarele societăţi:
– S.C. AUTOPRO MOND S.A., un număr de 165.209 acţiuni în valoare de 413.022,50 lei, reprezentând o cotă participare la beneficii şi pierderi de 92,194%;
– S.C. EXPERT CONSULT&MANAGEMENT S.R.L., un număr de 5 acţiuni în valoare de 50 lei, reprezentând o cotă participare la beneficii ţi pierderi de 25%;
– S.C. MAC AUTO S.R.L., un număr de 16.610 acţiuni în valoare de 166.100 lei, reprezentând o cotă participare la beneficii şi pierderi de 63,08%;
– S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., un număr de 152.250 acţiuni în valoare de 15.225 lei, reprezentând 0,0001% din capitalul social al societăţii;
c. în declaraţia de interese depusă la data de 03.11.2010, la rubrica “Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare”, domnul Nicolescu Constantin nu a menţionat calitatea de acţionar deţinută la următoarele societăţi:
– S.C. AUTOPRO MOND S.A., un număr de 165.209 acţiuni în valoare de 413.022,50 lei, reprezentând o cotă participare la beneficii şi pierderi de 92,194%;
– S.C. MAC AUTO S.R.L., un număr de 16.610 ac?iuni în valoare de 166.100 lei, reprezentând o cotă participare la beneficii şi pierderi de 63,08%;
– S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., un număr de 152.250 acţiuni în valoare de 15.225 lei, reprezentând 0,0001% din capitalul social al societăţii;
d. în declaraţia de interese depusă la data de 03.11.2010, la rubrica “Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”, domnul Nicolescu Constantin nu a menţionat un număr de 18 contracte aflate în derulare, încheiate de S.C. AUTOPRO MOND S.A. (societate comercială în care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar) cu instituţii şi autorităţi publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş.
Din cele 18 contracte, într-un număr de 4 contracte au fost identificate elemente în sensul existenţei unui conflict de interese. Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 02.03.2011, domnul Nicolescu Constantin fiind înştiinţat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 19082/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 03.03.2011) despre elementele identificate şi invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens. La data de 21.03.2011, apărătorul ales al domnului Nicolescu Constantin a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere cu privire la elementele identificate în urma procedurii de evaluare.
După exprimarea punctului de vedere de către domnul Nicolescu Constantin, prin apărătorul ales, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislaţiei în vigoare, după cum urmează:
1. elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al conflictului de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, coroborate cu prevederile art. 70 şi  art. 71 din Legea nr. 161/2003, ca urmare a semnării, respectiv, aprobării de către domnul Nicolescu Constantin, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, a unui număr de 14 contracte (13 contracte în sumă totală de 1.139.715,84 lei, iar 1 contract adiţional pentru prelungire perioadă), încheiate de către Consiliul Judeţean Argeş sau instituşii şi servicii publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş cu S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societăţi la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar);
2. indicii temeinice privind săvârşirea de către domnul Nicolescu Constantin a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, fapte prevăzute şi pedepsite conform prevederilor art. 12 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, ca urmare a semnării sau aprobării unui număr de 9 contracte încheiate de către Consiliul Judeţean Argeş sau instituţii şi servicii publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş cu S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, cu S.C. MAC AUTO S.A. (societăţi la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar), în cazul cărora au fost prezentate oferte numai de către societăţi comerciale la care domnul Nicolescu Constantin deţine sau a deţinut calitatea de acţionar;
3. indicii temeinice cu privire la săvârşirea de către domnul Nicolescu Constantin a infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul penal al României, constând în faptul că domnul Nicolescu Constantin nu a menţionat, în declaraţiile de interese depuse în perioada 2004-2010, calităţile de acţionar deţinute la un număr de 11 societăţi comerciale;
4. indicii temeinice cu privire la săvârşirea de către domnul Nicolescu Constantin a infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul penal al României, constând în faptul că domnul Nicolescu Constantin nu a menţionat, în declaraţia de interese depusă la data de 03.11.2010, un număr de 18 contracte aflate în derulare, încheiate de S.C. AUTOPRO MOND S.A. (societate la care domnul Nicolescu Constantin este acţionar majoritar) cu instituţii şi autorităţi publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş.
Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:
– sesizarea instanţei de contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 22, alin. (2) şi art. 23 din Legea nr. 176/2010, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite de către domnul Nicolescu Constantin cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese şi repunerea părţilor în situaţia anterioară;
– sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea de către domnul Nicolescu Constantin a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute şi pedepsite conform prevederilor art. 132 şi art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul penal al României, aspect asupra cărora doar organele judiciare au competenţa de a se pronunţa;
– comunicarea Raportului de Evaluare Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş, în vederea luării măsurilor care se impun;
– continuarea procedurilor de evaluare a averii dobândite împreună cu familia, respectiv, a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice de către domnul Nicolescu Constantin, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor.
Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 22 martie 2011

2 răspunsuri sa “Pentru ce este cercetat penal Constantin Nicolescu?”

  1. KALISTRAT IONESCU Says:

    fara cuvinte

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: