Pastorală la Învierea Domnului 2010

Prin darul lui Dumnezeu
Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

Cuvânt Pastoral la
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
Prea Cucernici Părinţi,
slujitori ai Sfintelor Altare,
Preacuvios Cin Monahal,
Dreptmăritori Creştini şi Creştine,
Inima noastră este cuprinsă de nestăvilită bucurie, că şi anul acesta, din binecuvântarea lui Dumnezeu, aici, în frumuseţea aceasta a lumii văzute, pe pământul care din veac este aşternut picioarelor Sale, prăznuim cea mai
înălţătoare zi – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos! Dacă cea mai tristă zi din istoria omenirii a fost şi rămâne, de-a pururi, Vinerea Mare – ziua răstignirii Domnului Iisus -, atunci, ziua Învierii Sale, Duminică dis-de-dimineaţă, este ziua celei mai curate bucurii şi a celei mai mari minuni, ziua celei mai dulci mângâieri şi adâncă taină: “Ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa”.
Nu doar noi oamenii, zidirile binecuvântate de Dumnezeu, suntem chemaţi să ne bucurăm şi să ne veselim, în cea mai mare zi din vistieria Universului, ci însăşi puterile cereşti participă, dimpreună cu noi, oamenii, atunci când cântăm “să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti, că a făcut biruinţă cu glasul Său Domnul, stricat-a cu moartea pe moarte, Cel întâi născut din morţi s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a slobozit pe noi şi a dat lumii mare milă”.
Când rostim numele lui Dumnezeu, al Sfintei Treimi, al Sfinţilor Îngeri şi al tuturor sfinţilor, inima noastră ne răspunde că suntem iubiţi de Dumnezeu. Nimic nu este mai sigur ca iubirea arătată de Dumnezeu nouă oamenilor şi, deci, fiecăruia dintre noi. Să fim iubiţi de Dumnezeu, că-i cel mai sigur, urez mereu celor pe care îi întâlnesc în cale!
În Vechiul Testament, Prorocul Ieremia ne dă de ştire: “Atunci mi S-a arătat Domnul din depărtare şi mi-a zis: Cu iubire veşnică te-am iubit şi de aceea Mi-am întins spre tine bunăvoinţa”.
Înţelegem, plini de bucurie şi fericire, că Dumnezeu nu numai că ne-a zidit,
dar ne-a gândit din veşnicie şi fiind, aşadar, iubiţi cu iubire veşnică, ne-a făcut şi pe noi copărtaşi la veşnicia Lui.
Cum putem tălmăci Cuvântul Domnului: “Şi le voi da o inimă şi o cale, ca să
se teamă de Mine în toate zilele vieţii spre binele lor şi spre binele copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei legământ veşnic, după care Eu nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi voi pune frica Mea în inima lor, ca ei să nu se mai abată de la Mine. Mă voi bucura să le fac bine şi-i voi sădi tare în pământul acesta, din toată inima Mea şi din tot sufletul Meu”?
Neîndoielnic, Dumnezeu nu poate uita investiţia pe care a făcut-o, zidind Universul şi pe noi, ca să ne bucurăm de lucrarea Lui. Să vedem frumuseţea lumii văzute, să încercăm şi să pricepem ceva şi din frumuseţea lumii nevăzute.
Iubiţi credincioşi,
Dacă, uneori, nu pricepem anumite lucruri, Dumnezeu ne dă îndemnul de a striga la El ca să ne lumineze de îndată. Iarăşi, cum vom putea înţelege Cuvântul Domnului Dumnezeu: “Aşa grăieşte Domnul, Cel ce a făcut pământul, Domnul Cel ce l-a zidit şi l-a întărit, al Cărui nume este Domnul: Strigă către Mine, că Eu îţi voi răspunde şi îţi voi arăta lucruri mari şi nepătrunse pe care nu le ştii”.
Când Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: “Rugaţi-vă neîncetat!”, trebuie să înţelegem că doar rugăciunea cu stăruinţă şi strigare înaltă – adică în adâncă taină – ne poate desluşi cărarea şi lumina credinţa pentru a păşi pe drumul bucuriei.
Am înţeles, că din cauza libertăţii dată de Dumnezeu omului, chiar din zorii creaţiei, noi am ales voia noastră, adică ascultarea de noi înşine, lăsând la o parte ascultarea de Părintele nostru ziditor. Chiar şi atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, uneori, îi cerem să ne asculte şi să facă voia noastră grabnic!, dacă nu, de îndată, ne ridicăm glasul şi pumnii ameninţând către ceruri. Deci tot voia noastră, mereu voia noastră să fie!
Săvârşind abateri de la Legea Domnului, cu sau fără voia noastră, Dumnezeu vede neputinţa în care ne zbatem şi ne mângâie cu bucurie, zicând: “Îi voi curăţa de necredinţa lor, cu care au greşit ei înaintea Mea şi le voi ierta toate fărădelegile lor, cu care au păcătuit ei înaintea Mea şi au căzut de la Mine”.
Pentru a săvârşi curăţirea de păcate, a tuturor copiilor Săi din lume, trebuia un trimis din Sânurile Sfintei Treimi. Iubirea lui Dumnezeu se va revărsa asupra lumii prin trimiterea lui Iisus Hristos, Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă: “Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”. Şi mai mult decât atât: “Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său
în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea”.
Pentru ca noi să ne mântuim, trebuie să avem gândul lui Iisus Hristos, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: “Gândul acesta să fie în voi care era şi
în Hristos Iisus, Care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu. Căci S-a coborât pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare făcându-Se ca un om. S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe Cruce. Pentru aceasta şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit
Lui nume care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată limba, că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl”.
Să avem gândul lui Hristos, adică să înţelegem că Iisus Hristos s-a coborât pe Sine pe pământ, aici la noi şi a luat chip de rob, adică chipul fiecăruia
dintre noi, făcându-se asemenea nouă în afară de păcat!
El singur S-a smerit pe Sine! El singur S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte pe Cruce. Doar lui să-I spunem Smeritul Cerului şi al Pământului!
Iubiţi credincioşi,
De pe Crucea Golgotei, Sângele Său s-a revărsat peste lume răscumpărând omenirea din păcatul lui Adam cel dintâi. Coborând la iad, Iisus Hristos a sfărâmat porţile întunericului eliberând pe cei închişi acolo. După trei zile de lucrare prin adâncurile iadului, S-a întors pe pământ şi luându-şi trupul îndumnezeit, jertfit pentru răscumpărarea omenirii, l-a înviat a treia zi din mormânt, făcându-Se începătura mântuirii şi învierii noastre.
Atunci când suntem botezaţi în numele Sfintei Treimi se cântă: “Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”, mărturisim că toţi
suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Iisus Hristos şi că “nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească şi nici parte femeiască, pentru că noi toţi una suntem în Iisus Hristos”.
Creştinii din vremea Sfântului Apostol Pavel i se plângeau adeseori de
suferinţele pe care le îndurau din cauza prigoanelor. Apostolul Neamurilor le răspunde: “Fără să vă înfricoşaţi întru nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru noi de mântuire şi aceasta este de la Dumnezeu. Căci nouă ni s-a dăruit pentru Hristos nu numai să credem în El, ci să şi pătimim pentru El”.
Miile şi milioanele de martiri, până astăzi, stau drept dovadă că piatra de temelie a creştinismului este sângele lui Hristos şi a celor jertfiţi pentru
mărturisirea credinţei în Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Noi toţi, din mila jertfei lui Iisus Hristos, suntem cei care ne bucurăm şi stăm în bogăţia de har şi binecuvântare a Sfintei Treimi. Ca nimeni altul în istoria lumii, Sfântul Apostol Pavel ne arată modelul pe care trebuie să-l folosim cu tot curajul: “După aşteptarea şi nădejdea mea că întru nimic nu voi fi ruşinat, ci, întru toată îndrăzneala, precum totdeauna, aşa şi acum, Hristos va fi preaslăvit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte; căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig”.
Cu mâna sa, marele Apostol Pavel scria cu litere mari, iată că se ştie
aceasta: “Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume”. Întreaga literatură religioasă din lume şi din toate timpurile se găseşte în acest verset scris de Sfântul Apostol Pavel, chiar cu mâna sa, subliniind această stare duhovnicească pentru o mai mare atenţie asupra comportării creştinilor.
Să te lauzi cu Crucea Domnului şi să spui că ai reuşit cele două performanţe, care duc pe calea mântuirii: lumea în care trăim să fie răstignită pentru noi, nemaiavând nicio putere de înrobire şi ispitire asupra noastră şi mai mult, chiar răstignirea noastră pentru lume, adică orice ar fi să nu ne ispitim şi împăcătoşim cu nimic în acest veac prădător de sfinţenie şi cumsecădenie, este cu adevărat o chemare şi o binecuvântare a lui Dumnezeu.
Parcă şi azi auzim chemarea Sfântului Apostol Pavel: “Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă; încercaţi-vă pe voi înşivă. Sau nu vă cunoaşteţi voi singuri bine că Hristos Iisus este întru voi?”
Iubiţi credincioşi,
Iubitori ai Învierii lui Iisus Hristos,
Crezând în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, credem în răscumpărarea şi învierea noastră, El fiind începătura, zicând şi noi: Tu Născutule, ai cunoscut moartea şi nu de deasupra ei ne-ai promis veşnicia, ci prin ea ai trecut, învăţându-ne şi pe noi trecerea spre Sfânta Înviere!
Hristos a Înviat! – aşa cum ne salutăm noi când ne întâlnim unii cu alţii, înseamnă mărturisirea de aproape două mii de ani a credinţei nestrămutate în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului.
Hristos a Înviat! – înseamnă mărturisirea fermă că Dumnezeu există, văzându-I puterea Sa în Creaţie şi în tot ce ne înconjoară, în această frumuseţe a lumii văzute.
Învierea lui Hristos ne îndreptăţeşte să credem că viaţa este mai tare ca moartea, toate problemele vieţii fiind dezlegate şi nădejdile noastre îndreptăţite.
Vedem în Învierea lui Hristos, dis-de-dimineaţă, în cea dintâi zi a săptămânii, Duminica, numită Ziua Domnului, împlinirea tuturor prorociilor şi învăţăturilor Sfintei Scripturi, iar lucrările Sfintei Biserici fiind mântuitoare.
Hristos a Înviat! – este mărturisirea noastră că Iisus este “lumină din lumină
şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, fiind Paştele nostru şi bucuria întregii creştinătăţi şi a sfintei noastre Ortodoxii. Întreaga suflare românească, dintru începuturile sale milenare şi-a scăldat sufletele în razele binefăcătoare de lumină a Învierii lui Iisus Hristos. Aşa au înţeles strămoşii noştri de veacuri să se bucure şi să ne aducă până azi mărturia credinţei lor nestrămutate, care trebuie apărată cu sfinţenie.
Neamul nostru românesc înţelege că sfânta credinţă în Învierea Mântuitorului este mângâierea, nădejdea şi bucuria nestrămutată, ştiind că Învierea dă sens şi măreţie vieţii noastre care capătă sens şi rost în a înţelege tainele sfinte ale existenţei, folosul ştiinţei, al filosofiei, artei şi culturii omenirii, al convieţuirii şi salvării noastre.
Ce ne-am face noi fără Iisus Hristos cel Înviat din tenebrele morţii? Munca noastră şi mâncarea ar avea gust sălciu, cugetarea şi spiritul de jertfă ar fi atins de ţepuşa zădărniciei, iar idealurile noastre prăbuşite în genune. Dar noi, fiecare după puterile noastre, crezând în Hristos Cel înviat, a treia
zi după Scripturi, Îi cerem să ne ajute ca să ne jertfim instinctele, să ducem
o viaţă curată, să ne dăruiască sănătate cu spor binecuvântat bucurându-ne
de Sfintele Taine aşezate în Biserică, împărtăşite pentru mântuirea noastră.
Din adâncul inimii şi cu sufletul împăcat, Doamne Iisuse Hristoase, Cel înviat din mormânt, primeşte mulţumirile noastre pentru darul vieţii de fiecare zi şi că ne-ai ajutat şi azi să ne bucurăm prăznuind Ziua Învierii Tale!
Pentru aceasta vom rosti împreună:
Hristos a înviat din morţi!
Adevărat a Înviat!
Cu moartea pre moarte călcând
Şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le!

Calinic, Arhiepiscop
al Argeşului şi Muscelului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: