GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SPRIJINIREA FERMELOR DE SEMI-SUBZISTENŢĂ
În cazul fermelor de semi-subzistenţă, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei sume fixe anuale, în vederea adaptării acestora la condiţiile pieţii şi transformării în ferme comerciale. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 141 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.
ATENŢIE!
De exemplu, un solicitant al Măsurii 141 poate accesa următoarele măsuri din PNDR:
– 111 “Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;
– 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”;
– 143 “Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;
– 211 “Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”;
– 212 “Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
– 214 “Plăţi de Agro-mediu”;
– 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole”.
De asemenea, solicitantul Măsurii 141 poate fi membru al unui Grup de Producători, acesta din urmă având posibilitatea accesării Măsurilor 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, în vederea realizării de investiţii în folosul membrilor săi.
3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finanţare
Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele justificative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora. Formularul standard al cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.madr.ro.
3.1.1 Completarea cererii de finanţare
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
IMPORTANT!
Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână,
Dosarul Cererii de finanţare va avea în mod obligatoriu un opis, cu următoarele elemente:
Nr. crt.  Titlul documentului  Nr. Pagină (de la….. până la…..).
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent, pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.
IMPORTANT!
Numai cererea de finanţare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii141.
3.1.2. Depunerea dosarului cererii de finanţare
Cererea de finanţare, completată de către potenţialul beneficiar, se va multiplica de către acesta, în două exemplare. Originalul şi o copie a cererii de finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele justificative se depun la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului unde are loc implementarea proiectului.
IMPORTANT!
Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate etc), copiile depuse în dosarul Cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea “Conform cu originalul” şi să fie semnate de către solicitant.
În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pe raza căruia este înregistrat solicitantul.
Dosarul Cererii de finanţare este depus personal de către solicitant la DADR-ul judeţean înaintea datei limită care figurează în licitaţia privind depunerea de proiecte. Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare completată, împreună cu toate anexele, pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”, respectiv “COPIE”.
IMPORTANT!
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.
3.1.3. Verificarea dosarului cererii de finanţare de către DADR
1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza “Fişei de verificare” publicată pe site-ul www.madr.ro şi existentă la DADR-urile judeţene. Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare dacă:
– este corect completată;
– este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
– documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie şi, după caz, se verifică valabilitatea acestora la data depunerii.
IMPORTANT!
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori cu ocazia verificării conformităţii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect etc.). După verificarea conformităţii dosarului Cerererii de finanţare (în aceeaşi zi), solicitantul este înştiinţat de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu, i se vor explica cauzele neconformităţii.
Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură dată pe fişa de verificare a conformităţii. După verificarea conformităţii cererii de finanţare, pot exista două situaţii:
– Cererea de finanţare este declarată conformă;
– Cererea de finanţare este declarată neconformă.
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.
ATENŢIE!
Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.
3. VERIFICAREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI
Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului se efectuează de către:
– Experţii DADR-urilor judeţene (compartimentul Leader şi alte programe) pentru toate Cererile de finanţare;
– Experţii AM-PNDR pentru Cererile de finanţare verificate prin sondaj;
– Pe baza documentelor conforme primite de la solicitant şi constă în:
– verificarea eligibilităţii solicitantului;
– verificarea Planului de Afaceri;
– verificarea documentelor justificative;
– verificarea criteriilor de selecţie.
3. VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE
Verificarea pe teren se realizează de către:
– Experţii DADR-urilor judeţene (compartimentul Leader şi alte programe) – pentru toate Cererile de finanţare conforme;
– Experţi AM-PNDR pentru Cererile de finanţare conforme verificate prin sondaj.
Scopul efectuării vizitei pe pe teren este de a se verifica datele şi informaţiile cuprinse în Planul de Afaceri şi documentele justificative, cu situaţia existentă la solicitant, pentru a se asigura expertul verificator de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare.
În urma efectuării acestor verificări, pot exista două situaţii:
– proiectul este eligibil şi va avea un punctaj;
– proiectul este neeligibil.
4. SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
Alocările financiare anuale şi numărul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluarea proiectelor vor fi făcute publice după consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR.
Autoritatea de Management, în consultare cu Comitetul de Monitorizare, stabileşte înaintea lansării depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2.5), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.
Experţii DADR-urilor judeţene punctează fiecare proiect eligibil în funcţie de punctajul aprobat pentru fişa tehnică şi întocmesc lista proiectelor eligibile, în ordinea descrescătoarea punctajului obţinut, pe care o transmit Comitetului de Selecţie.
Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR, care are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii de Management şi ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobării conducerii Autorităţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile, punctate după cum urmează:
– Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR;
– Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat, iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în suma alocată.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de următoarele priorităţi:
– solicitantul propune prin Planul de Afaceri realizarea unor investiţii;
– solicitantul are vârsta împlinită sub 40 ani la data solicitării sprijinului nerambursabil;
– solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă la data solicitării sprijinului nerambursabil.
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune şi care vor urma procedura normală de selecţie.
Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR, reprezintă decizia finală asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare.
După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare, în cazul în care mai rămân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare, dar fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere în anul următor.
În cazul în care suma anuală alocată pentru măsură nu se angajează în totalitate, cu diferenţa rămasă, se va suplimenta alocarea financiară a anului următor.
IMPORTANT!
Pentru Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” nu există punctaj minim.
După publicarea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR-urile judeţene notifică solicitantul cu privire la acceptarea cererii definanţare.
3.2 Contractarea sprijinului nerambursabil
IMPORTANT!
În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) de care aparţine, pentru semnarea Contractului de finanţare După primirea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR notifică solicitantul privind acceptarea cererii de finanţare.
IMPORTANT!
Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 3 la prezentul ghid, vezi www.madr.ro. www.apdrp.ro).
IMPORTANT!
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare, pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă OJPDRP, atunci se consideră că acesta a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.
3.3 Plata
Cererea de Plată se depune de către beneficiar la OJPDRP, în două exemplare pe suport de hârtie şi pe suport magnetic.
Termenul de plată a sprijinului public nerambursabil pentru primul an de alocare este de maxim 60 zile calendaristice de la data semnării Contractului de finanţare.
Plata se efectuează în conformitate cu procedura, în termen maxim de ……….zile.
ATENŢIE!
Solicitantul este obligat să nu modifice condiţiile minime de acordare asprijinului şi de selecţie, asumate prin Contractul de finanţare pe o perioadă de 3 ani de la semnarea acestuia.
– Va urma –

2 răspunsuri sa “GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă””

 1. bucur laurentiu Says:

  este conditionata varsta celui care acceseaza fonduri „masura 141 „mai exact?

  • argesuldenord Says:

   Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă”

   Solicitantaţi eligibili:

   Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole si a căror exploataţie agricolă:

   – are o dimensiune economică cuprinsă între 2 si 8 UDE;
   – este situată pe teritoriul ţării;
   – este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol;
   – comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

   Activităţi eligibile:

   Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţială a activităţii precizată în Planul de afaceri: producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează o crestere de 20%; şi dimensiunea economică a exploataţiei agricole creste cu minim 3 UDE.

   Condiţii de finanţare:

   Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi – subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploataţie agricolă.

   Termen limită:

   1-29 iunie 2011.
   3-31 octombrie 2011
   Suma alocată: 210.000.000 euro

   Informaţii utile:

   Finanţator: http://www.apdrp.ro
   Ghidul Solicitantului: http://www.apdrp.ro , este recomandat consultarea Ghidului, având în vedere că se completează, se modifică la fiecare sesiune.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: